ANBI informatiepagina Kerk van de Nazarener Breda

DOELSTELLING EN VISIE

De Kerk van de Nazarener in Nederland is deel van een wereldwijde gemeenschap van kerken met dezelfde naam, belijdenis en organisatie, en ziet zichzelf als een onderdeel van de ene algemene kerk van Jezus Christus.

De Kerk van de Nazarener…

Bestaat uit allen die zich vrijwillig hebben verenigd volgens de belijdenis en organisatie van deze kerk
Verkondigt dat God mensen door geloof in Jezus Christus nieuw leven schenkt.
Brengt hoop aan mensen in nood door allerlei vormen van hulpverlening.
Sticht nieuwe kerkelijke gemeenschappen om op vele plaatsen het goede nieuws te verkondigen en hoop te bieden.

BELEIDSPLAN

Landelijk beleid

De landelijke organisatie heeft tot doel een netwerk van zorgzame geloofsgemeenschappen op te bouwen met een boodschap dat God mensen verandert. Dit gebeurt door…

 1. Het opleiden en begeleiden van voorgangers en kerkelijke werkers.
 2. Het begeleiden van plaatselijke gemeentes om, overeenkomstig de kerkelijke belijdenis en organisatie, goed te functioneren.
 3. Het aanmoedigen van het lezen en bestuderen van de bijbel en het persoonlijk gebed.
 4. Het helpen in huisvesting door huur, of aankoop en beheer van gebouwen.
 5. Het bevorderen van de onderlinge verbondenheid en de gezamenlijke missie van de gemeentes door publicaties en andere vormen van communicatie.
 6. Het organiseren van landelijke activiteiten gericht op de geloofsoverdracht aan kinderen en jongeren en hen toe te rusten tot het opnemen van verantwoordelijkheid en leiderschap.
 7. Het samenwerken met andere kerkgenootschappen en organisaties ten behoeve van het gezamenlijke christelijke getuigenis in de samenleving en tot wederzijdse steun.
 8. Het faciliteren van gesprek en reflectie over de boodschap van de kerk, eigentijdse vormen van kerk-zijn en het handelen van de kerk.
 9. Het stimuleren van gemeentes in het omzien naar de medemens binnen en buiten de kerk, om mensen in nood te helpen en kerkelijk werk en humanitaire initiatieven in de eigen omgeving en in andere landen te ondersteunen.

DE KERK VAN DE NAZARENER BREDA

A. Algemene gegevens
Naam ANBIKerk van de Nazarener Breda
Telefoonnummer
RSIN/Fiscaal nummer824150454
KVK nummer75779811
Website adreswww.kvdnbreda.nl
E-mailinfo@kvdnbreda.nl
AdresOdilia van Salmstraat 25
Postcode4811 LA
PlaatsBreda
PostadresGastakker 140
Postcode4817 XE
PlaatsBreda

De Kerk van de Nazarener Breda is een geloofsgemeenschap die behoort tot het Nederlandse District Kerk van de Nazarener.

In het handboek (kerkorde) van de Kerk van de Nazarener staat met betrekking tot de plaatselijke kerken het volgende: Plaatselijke kerken kunnen worden georganiseerd door de districtssuperintendent of door de verantwoordelijke algemene superintendent of door een oudste die door een van hen gemachtigd is. Het ledenbestand van een plaatselijke kerk zal bestaan uit allen die als kerk georganiseerd zijn door hen die daartoe gemachtigd zijn, en allen die in het openbaar als lid zijn aangenomen door de daartoe gerechtigde personen, nadat ze getuigd hebben van hun ervaring van verlossing, hun geloof in onze leerstellingen en hun bereidheid om zich te onderwerpen aan ons bestuurssysteem.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Kerk van de Nazarener bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

De Kerk van de Nazarener heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Kerk van de Nazarener te Breda.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het beleidsplan van de kerk van de Nazarener Breda is gebaseerd op de visie die u hieronder aantreft.

C. Doelstelling/Visie

De Kerk van de Nazarener Breda wil een stralende kerkgemeenschap van Jezus Christus zijn, waar de liefde van God centraal staat. Zij wil in deze wereld alle mensen stimuleren navolgers van Jezus te worden, en hen brengen tot een leven van overgave, en groeiende toewijding, aan God. Goed beschouwd bestaat deze visie uit vijf onderdelen:

1 Wij willen een stralende gemeente van Jezus Christus zijn!

Wij verlangen naar de kracht, de vreugde en blijdschap, de vrijheid, de heiliging, de eenheid en saamhorigheid, en bovenal de liefde en de genade van God, die de levens van de eerste christenen in het Nieuw Testament kenmerkten.

2 De liefde van God staat centraal in alles!

Het is de ongelooflijke liefde van God voor mensen die ons er toe gebracht heeft Jezus te willen volgen. De ontdekking dat er een grote God is, die persoonlijke belangstelling voor mensen heeft, en bij hun levens betrokken wil zijn, heeft ons eigen bestaan volledig veranderd ten goede. Het is die liefde, die we zelf geproefd hebben, die centraal moet staan in ons gemeente-zijn. Daar streven we naar met elkaar. Zo willen we dus ook met elkaar omgaan in onze relaties, vanuit liefde en respect voor iedere ander. De ontdekking van de liefde van God voor een ieder van ons, moet er toe leiden dat ook wij ieder mens vanuit die liefde tegemoet treden en behandelen.

3 Wij willen een Kerk zijn van mensen die ‘in deze wereld’ leven.

De gemeente van Jezus Christus bestaat als een ‘licht’ en een ‘zout’ voor deze wereld. Zij is er om het genezing en herstel brengende evangelie (=goede boodschap) van Jezus Christus te verspreiden over de gehele aarde. De gemeente moet dáár zijn, waar de mensen zijn, omdat Gods hart naar ieder mens uit gaat! Dat geloven wij, dat hebben we zelf ervaren! Daarom willen wij als Nazareners ook volop in het leven van deze wereld staan. Dáár willen we de boodschap, van een God die van mensen houdt, bekend maken. Dáár willen we Zijn liefde en genade, in woorden en daden, uitdragen.

4 Wij willen alle mensen stimuleren navolger van Jezus te worden.

Wat deze gebroken wereld nodig heeft, denken wij, zijn mensen die Jezus Christus in alles willen navolgen. Mensen die Zijn leefregels, met betrekking tot alle soorten relaties (in huwelijk, op school, op het werk, op de club of vereniging, met familie en buren), willen naleven. Mensen die vol van Gods liefde, waarheid en genade zijn. Hoe meer mensen radicale navolgers van Jezus worden, des te meer, zo geloven wij, zal er van Gods liefde en van Zijn bedoelingen met deze aarde zichtbaar worden

5 Wij willen elkaar brengen tot een leven van overgave, en groeiende toewijding, aan God.

Als gemeente willen wij streven naar een voortdurende groei, in diepte, breedte, kwaliteit en kwantiteit, van de kerk van Christus als geheel. Ieder mag met zijn gaven en talenten zijn of haar plekje in de gemeente vinden waar hij of zij zich thuis voelt, en zo God verheerlijken met wat hij of zij gekregen heeft. Door middel van huisgemeenten en contactkringen willen we met elkaar open staan voor geestelijke groei, bemoediging, zorg en correctie, zodat we samen op weg kunnen gaan om steeds mooiere mensen te worden, en in volkomen overgave en toewijding aan God te leven

D. Beleidsplan

Voor 2024 is dit als volgt kort geformuleerd:

Verdere ontwikkeling van de bestaande gemeente als het thuis van zoekende mensen, Gods Koninkrijk, de oase waar men het Levende water vindt
Uitstrekken naar de jong volwassenen van Breda, zoekende mensen in contact brengen met Christus, door christenen, op een eigentijdse manier en in een eigentijdse vorm.
Structureel aanwezig zijn in de stad Breda in een vorm van naastenliefde, gericht op mensen met een nood, die tot nadenken stemt.

E. Beloningsbeleid

Leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De predikant is lid van de kerkenraad maar krijgt hiervoor geen specifieke beloning.

F. Verslag Activiteiten

Activiteiten Kerk van de Nazarener Breda over 2023:

 1. Christelijke erediensten

Iedere zondag is er een eredienst. Door het jaar heen volgen we de christelijke kalender en zijn er daardoor soms ook op doordeweekse dagen diensten zoals met Kerstmis en op Goede Vrijdag.

Daarnaast zijn er regelmatig diensten als trouwdiensten en doopdiensten.

 1. Onderwijs

Door het jaar heen zijn er vast momenten waar onderwijs wordt gegeven door middel van Bijbelstudie., Alpha cursussen en cursussen ter kennismaking met de Kerk van de Nazarener. Daarnaast is er ook maandelijks een samenkomst waar we stil staan bij Bijbelse thema’s.

 1. Geestelijke vorming

Maandelijks zijn er bijeenkomsten voor tieners rondom een thema. Dit in samenwerking met andere kerken. Er zijn verschillende huiskerken waar mensen samenkomen met als doel elkaar te leren kennen en te bemoedigen en te groeien als volgeling van Jezus.

 1. Ontmoeting met naasten

Maandelijks is er woensdagmiddag een inloop voor kinderen uit de wijk met spel. Daarnaast zijn er door het jaar heen activiteiten georganiseerd zoals het houden van een rommelmarkt en het uitdelen van kerstpakketten e.d.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom ‘werkelijk’ geeft inzicht in de gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Opmerking
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.